PUBLIKACJE - ISPIPS

Idź do spisu treści

Menu główne:

PUBLIKACJE

REKOMENDACJE
______________________________________________________________
Barbara Gramlewicz
Aleksander Mańka
 
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
SKUTKOW DYSFUNKCYJNEGO DZIECIŃSTWA

w kolejnej pozycji dotyczącej profilaktyki systemowej, autorzy poświecili swoja uwagę przede wszystkim mozliwościom i warunkom zapobiegania skutkom dzieciństwa, które było trudne. Wiele osób doświadczyło tego i wchodząc w dorosłość nosi nadal konsekwencje dysfunkcji swoich systemów rodzinnych. 
 
____________________________________________________________
Barbara Gramlewicz
Aleksander Mańka
 
Emigracja jako czynnik dezintegracji systemów rodzinnych

Poważny problem, który zajmuje uwagę socjologów, ekonomistów i innych analityków zjawisk społecznych, w tej publikacji rozważany jest z perspektywy pedagogów. Autorzy analizują emigrację jako czynnik destabilizujący system rodzinny.
 

_____________________________________
Aleksander Mańka
GRANICE KOMPETENCJI SPECJALISTÓW WSPARCIA W PRACY Z DZIECKIEM
 - OFIARĄ NADUŻYĆ NA TLE SEKSUALNYM

Autor publikacji dzieli sie swoimi refleksjami nad obszarem kompetencji specjalistów pomagajacym ofiarom naduzyć seksualnych. Problem jest tym trudniejszy, że dotyczy relacji specjalisty z dzieckiem, które zostało skrzywdzone. Prezentowane wyniki badań oraz wnioski stanowia cenną wskazówke do bezpośredniej pracy terapeutycznej, wspomagajacej i wychowawczej. 
 

________________________________________________________________________
Aleksander Mańka
Arkadiusz Kamiński

PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
zintegrowana z procesami resocjalizacji młodzieży

kolejna pozycja z serii Profilaktyka Systemowa. Tym razem autorzy prezentują metodykę i koncepcje zastosowania profilaktyki systemowej w procesach resocjalizacji młodziezy. 
_________________________________________________________________
Janusz Stanek
Arkadiusz Kamiński
Aleksander Mańka

ŚRODOWISKO SZKOLNE – UCZNIOWSKO-NAUCZYCIELSKA
harmonia czy przestrzeń współczesnego antagonizmu edukacyjngo?

Książka jest adresowana do szerokiej grupy czytelników – traktuje o ważnych dla współczesnej edukacji sprawach. Szczególnie powinna zainteresować kadrę szkół ponadgimnazjalnych. Podjęta w niej problematyka dotyczy funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym. Autorzy postawili sobie za cel wniknięcie w perspektywę poznawczą uczniów i nauczycieli.


 
________________________________________________________
Monika Czajka
Aleksander Mańka
Janusz Stanek
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
działania w praktyce środowiskowej
Główną intencją działań profilaktyki systemowej jest wzmocnienie w systemach rodzinnych potencjału ochronnego, który stanowi najskuteczniejszy czynnik ograniczający ryzyko związane z zagrożeniem destabilizacji lub problemów w rozwoju i funkcjonowaniu związków. Współczesna wiedza jednoznacznie wskazuje, że fundamentem czynników ochronnych, jak i czynników ryzyka są naturalne zasoby systemu rodzinnego. Genezą wszelkich zakłóceń rozwoju dziecka są przede wszystkim deficyty wychowawcze rodziców, defekty w strukturze systemu rodzinnego oraz deficyty w obszarze umiejętności ochronnych. To one bezpośrednio wpływają na poziom odporności lub podatności dziecka na zagrozenia towarzyszące w jego rozwoju. Aktualna wiedza precyzyjnie określa, co stanowi o podatności lub odporności na takie ryzyko. Są to cechy kształtowane podczas dynamicznej interakcji w systemie rodzinnym. Profilaktyka systemowa adresuje swoje oddziaływania do całego systemu, pozwalając mu modelować swoje walory ochronne i redukować ewentualne cechy ryzyka.

_______________________________________________
Aleksander Mańka
Życie w zwiazku partnerskim, po trudnym dzieciństwie
Syndrom Dysfunkcyjnego Dzieciństwa

Autor, zadaje subiektywne pytanie: Jak żyć w związku partnerskim
z kimś, kto miał trudne dzieciństwo? Takie pytanie zadaje sobie wielu partnerów.
Część takich związków rozpada się przynosząc ból i poczucie beznadziejności.
Inne trwają w poczuciu cierpienia i nieszczęścia. Bardzo trudno odnajdywać w sobie skutki wad wychowawczych swoich rodziców, które utrudniają w dorosłym życiu budowanie poprawnych więzi uczuciowych. Są one jednak istotną przyczyną napięć, konfliktów i lęków jakie powodują cierpienie w relacji partnerskiej. Autor rozważa to z perspektywy partnerów takich osób. Opisuje sytuacje, mechanizmy i skutki jakie ponoszą rodziny i partnerzy ludzi z syndromem dysfunkcyjnego dzieciństwa. Jest to pierwsza część cyklu publikacji dotyczącej tej problematyki.
Aleksander Mańka, Janusz Stanek, Damian Zdrada
MÓWIMY NIE UZALEŻNIENIOM
Kompendium dla pedagogów, rodziców i młodziezy o uzależnieniach behawioralnych. Autorzy prezentują metody działań profilaktycznych, sposoby rozpoznawania zachowań ryzykownych, wyjaśniają podstawowe mechanizmy uzależnienia od mediów, portali społecznościowych, robienia zakupów, seksu oraz innych uzależnień behawioralnych. Książkę podzielono na części przeznaczone dla specjalistów, rodziców i młodzieży.
________________________________________________________________
Aleksander Mańka, Janusz Stanek
WSPARCIE I POMOC POSTPENITENCJARNA
w opinii skazanych
(...) sądzę że recenzowana publikacja jest cennym źródłem wiedzy dla naukowców i praktyków pracujących z osadzonymi i byłymi więźniami. Autorzy poruszyli bardzo istotny problem pomocy postpenitencjarnej, dążąc do poznania oczekiwań samych skazanych. Uważam, że praca wnosi wiele ważnych inspirujących przesłanek, tak dla kreślenia nowych koncepcji teoretycznych jaki i rozwiązań praktycznych pedagogiki resocjalizacyjnej. Ze względu na walory poznawcze i aplikacyjne monografia zasługuje na szybkie wydanie drukiem. Będzie mogła być wykorzystywana w celach edukacyjnych, w pracy dydaktycznej jak i w działalności praktycznej jako źródło rzetelnych informacji mogących przyczynić się w konsekwencji do optymalizacji wiedzy i poczynań na rzecz poprawy jakości życia skazanych. Z jej lektury powinni być usatysfakcjonowani zarówno badawcze jak również praktycy-głównie pracownicy służby więziennej, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni a także studenci kierunków: pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna.
(Fragment recenzji Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego